Reproдуктор
Обработка изображений, стереоэффекты
T7JYYYYTJJTSSSSSSSYYTTTTTJJJJTJJJJJJJJ+JJTJTTYYSSTTTJJ
JJSYSSYYJJTFSFFFSYYSYTTTTJJJTTTJJJJJJJ+JJTTTTSSFFYTJJJ
7TYSSSSTTJYSSFFSSYYYTJJ++;;?JTTTTJJTJJJJTTTTYYFFFSTTTT
TYSFFSYYTJYFFFFFSYYTTYSS?~^~~;TTTTTTTJJJTTTTTSSFFFYTTT
YSSFFSSTTJYFFFFSSSSSSREHES+~;?TTTTTTTTJTJTTTYYFFFFSYTT
YSSSSSYYTJYSFFSSSRRRRREHNNFJTJTTTJTTTJTTTTTTTYSFFFFYTT
YSSSSSYYTJYSSSYFREHRREHNNNHRSJ7JJJTTTTTTTTTTTTSFFFFYTT
YSSFSSYYTJTSYTSREERRREHNNNHHRFYFFYTTTTTTTTYTTTYSFFFYYT
YSSSSSYYTJTYJJYRERRRREEHHHHHFEFFFFFYTTTTTTTYTTYSFFFYTT
SFSSSSYTTJT+|JSERRRRREHHHEEEEFFFFFEFTTTTTTTTTTTSFFFYTT
SFSFFSYTTJJ;;JRRRFREHHEEEEFEEEFFFFFT+JTYTTTTTTSSFFFYTT
SSSSSSYTTJ|~~JSRREEHHHEEEEEHEEEEST+~~~;7TTTTTYYSFFFYYT
SSSSSYYTJ+~~;7SREHEHNNEEEEHNNNHFSSJ+;~^~~7TTTTYSSFFSTT
SSSSSSYTJ~~~;JREEREEHHEEEENNNNHHRFRSYJJ7??+JTTTYSFFFTJ
SFFFSSYT+^~~;YRRREFFNHEEENNNNNHHEHHERFSYYTJ+JTTYSFFFYT
SFFSSSYY;^~^~YRRREFENEEEENNNNHHHHHEEFFSSSSYT+JTTSFFFST
SFFSSSYT~~~^;RRRHHHNNEEENNNNNHNNHNNHHERRFRRRYJJYFFFFST
SFFS+YYT~~^~JEEHNHNNHEEHNNNNNHHHNHNNNNNHRSRRRFJTSFFFST
SFSJ;YYJ~^~;FENNHNNNEEEHNNNNEEFEEHNNNNNHNEFRRRRYYFFFFT
SSS7;JYJ|~;JEHNNHHNHEEENNNHRRFFRRRRHNNHHHHEFRRRFYSFFFT
SST+~7J?++TRHHENEHNEEEHNNNHRFSSSYYYFRHHHEEEESFRRSYYFFY
YY7?;;+J7FEHEERHEHHEEENNNHERFYYTYYTTYSEHERRRRFFFRSSFFY
SY|~;~~JREEEEEENHNEEEENNNHRRYTTTTJJJJJYRHRRRRRSFRRYFFS
Y7~;|+TRHHHEHHHHHNEEEENNNERFYTTJJJJJ77JTREFRRRRRRRFFFF
Y||+7YHHEHHNNHHHNHEEEHNHHERYTTTJJJJ77777TRRFRRRERERFFS
Y+7TJ+RHHHNNHNHHNHEEEHHHERSTTTTJJ777+++77SEFFRRREEEFFF
YTTYY;|RHNNNHNHNNNEEEEERRFSTTTJJ777+??++77FRFFREEHERFF
TJYFRTTRHHNHHNHNNNNEHERFFYSTTJJ777++???++7TERFREEHHRFF
YYYRRREHHHNHNNHNNNNNHERFRRSTJJJ77+++????++7FRRREHHHRFS
YYYREEHEEENNNNNNNNNNHERRRFTJJJ77+++?????+++TEREEHHNRSS
SYJSRRHNHNNNHNNNNNNNHEEERTJJJ777++??????+++JREHHHHHRFS
YSYJTSHNNNNHHNNHHHNEEEERYJJ777JTTTT7????+++7FEEHHNHFFF
YSSTTTREHHHHHNHSRERRRRRFTJJ77JTT7++7TJ+??++7YHENHHHRFF
YSSYSTTTYFEHERRYSRRRRERYJJJ777777+7+7YY+++7+TEHHNHESFS
YSYYYSYFFRERFRFYSEFREESTJJ7777TSRFFYTJT7++7JYHHNNHFYSJ
YYSYYYYYSSYTYSYJFFYSRRYTJ77++7TRESJYY77++7JFRHHNHRYTYT
YYSYYYYTJJ7?|?TJYYSYSSYTT77+++7YFY;+Y7++7TYFYHNNHSJTYY
YSYYTYTTTJ?~~+TJYYYJYYYTTJ77+++7TT7J7+++JFRSENHHETJYJY
YSSYTTTTJ7|;|TYTYYY7YYYTTJ77++?++7J7++++JRY7HNHHSJTJTS
YYYSYTTTJ+|++YYTTYTJYYYTTT77+++??????+++7YTTNNHRJJTJYY
YYYYYYTJ7J+77YJ+JTYTYYYTTTJ7++++?????++7+7TFHHHT7J7TSY
YYYYYSY77J++TY+~7TYFYYYTTTJ7+++++??|?++7+77YHHS++77SSY
YYYSYYT?JJ|7YT+~|YFFSYYTTTJJ7+++????+777777TEE7+++TSYT
YSYYYYJ7T+|TTF7|?TYFYYYTJJJ77+++++??77++++7TERJJ++YSYT
YYYYYYTJY7+JJSST7JYYTYYTJJ7777+++++?7JTT7+7TEET+7JYYTT
YYYYYSYJJ+7+TJTYYYSSTYYTJ77777+++++?+++TJ7JYRE7|+TYYTT
YYYYYYTJJJT7TJT77YSSTTYTJ77J77+++++??++7JJJRRSY;|TTTTT
YYYYYYTYTTYJ+JT++YSSYTYTJ7777++++++++777JJ7FRJ77JTTTTY
YYYYSSYYTYY++JJ7JTYSYYYTJ77+++7++JTTTYYTJ7TRS7JSSYTTTY
YYYYYYYTTYS++J++TTYSSYYYT777++++JSSY++YFJ+TRS+YYYYTTYY
YSYYYYYTTYST++|+YYYSSYSYTJ777++++JYYTTFS7JYRTJSYYTTTYY
YSYYYYYTTTTYJ+|TFSYYYSSSYTJ777++++JTTYYT7SFRTYYYYTTYYY
YSYYYYYTTJTSFJ+YSFSYYYSSSYTJ77++++JTYTYJYRFRYYYYYTTYYY
YSYYYYYTTJYTRY+SSFSSYYYSFSYYT77++++JTYJ7YSFSYYYYTTYYST
YSYYYYTTYST7JYTSFSFSYYYYSRFSYT77+++7J77YFSSYYYYTTTYYYJ
YSYYYYYYFSTJJFYRFSFSYYTTYSFRFSTJ7777J7TRRSYYYYYTTTYYYJ
YSYYYYYYYTTYFYSSSRSSSYYTYYFRRRFYTTTT7YRRSTTYYYTTTYYYTJ
YYYYYYYYTJTFT+SSFFSYYYTTTYYFRFFFSSYTYRFYJYYYYTTJTTYYJJ
Буквально!
Теперь любое изображение можно сделать «буквальным» - превратить в текст - читать этот текст получится врядли, а вот смотрится он неплохо :) Особенно, если вспомнить, что это всего лишь буквы!

В качестве исходного изображения подойдёт любая GIF или JPEG картинка, размеры которой не превышают 100х100 пикселей и 30КБ.


Попробуем?
Выберете изображение в формате GIF или JPEG

Введите номер, изображенный на картинке:Что делать если изображение больше по размеру или сохранено в другом формате?
В этом случае с помощью графического редактора (желательно в Adobe Photoshop, но можно и в виндоусовском Paint'е) сжать изображение до рамеров меньших 100х100 и сохранить как JPG или GIF. При использовании Photoshop рекомендую перед сохранением сделать "Авто уровни" (Menu -Image - Adjustments - Auto Levels).

© 2007 hqweb.ru
Все идеи и алгоритмы принадлежат создателю hqweb.ru.
Использование материалов сайта возможно только при указании ссылки на источник.